Jesteś tutaj: Start / Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Dane teleadresowe

                Publiczna Szkoła Podstawowa
                im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach

                 Żdżary 75 A

                 39-215 Czarna

                 tel.  14 6395939,

                 REGON: 001191462
                 NIP: 8722408401


                 e-mail: zdzarysp@educzarna.pl

                 strona internetowa szkoły: www. zdzarysp.educzarna.pl/

 

 1. Organ prowadzący szkołę

                Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Czarna.

 

 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

                Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

 1. Kształcenie w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach.
 • Cykl nauczania w szkole trwa 8 lat.
 • W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
 • Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach jest szkołą, która: prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
 • Nauka w szkole jest jednozmianowa.
 • W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.